Metabolite_name	RefMet_name	L_200_P1_1	L_200_P1_10	L_200_P1_2	L_200_P1_3	L_200_P1_4	L_200_P1_5	L_200_P1_6	L_200_P1_7	L_200_P1_8	L_200_P1_9	L_200_P3_1	L_200_P3_2	L_200_P3_3	L_200_P3_4	L_200_P3_5	L_200_P3_6	L_200_P3_7	L_200_P3_8	L_200_P3_9	L_100_P4_1	L_100_P4_10	L_100_P4_2	L_100_P4_3	L_100_P4_4	L_100_P4_5	L_100_P4_6	L_100_P4_7	L_100_P4_8	L_100_P4_9
Factors	-	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P1	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P3	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4	Protocole:P4
17a-Estradiol	Estradiol-17alpha	1.3296	1.3786	1.8539	0.1732	1.7400	0.0254	0.7290	0.9418	1.7252	0.1881										0.7568	0.7069	1.4978	1.0421	0.6479	1.3339	0.7294	0.6155	0.5294	1.4426
1-Methyladenosine	1-Methyladenosine	588323	701718	869931	677589	778419	779661	171522	144169	680574	711219	412977	539957	364591	418971	122731	9.0329	390831	231157	363908	8.5363	6.0942	9.4317	8.5306	9.0968	7.7303	8.7098	0.9721	9.5273	101641
2_3-Dihydroxypropyl tetradecanoate		104271	137225	104774	14938	108636	148685	10638	104725	221172	166329	162696	115099	118811	124399	7.5481	6.7451	12382	6.6003	148186										
2_6-Dihydroxypyridine	2,6-Dihydroxypyridine																				0.4535	1.0490	0.9709	0.5986	0.3301	0.1341	0.1776	0.1145	0.3942	2.0273
2-Aminobenzoic acid	2-Aminobenzoic acid	423958	550732	553191	503603	472557	515353	450219	44416	537587	540765	404164	412458	428892	373307	417573	343817	40877	352605	40037										
2-Aminophenol	2-Aminophenol																				3.6920	3.1787	6.1357	4.0852	4.2929	0.4375	0.4392	4.3772	4.1998	6.0457
(2E_4E)-2_4-Hexadienoic acid	Sorbic acid																				3.3027	1.6762	162038	4.4368	4.4623	3.4946	2.9815	2.5949	2.2379	5.5157
2-Hydroxypyridine	2-Hydroxypyridine																				4.4437	2.5505	103902	5.6603	4.4916	6.0927	5.1908	4.5541	5.1192	6.7734
2-Methylglutaric acid	2-Methylglutaric acid	2.8586	6.5365	0.4819	3.7652	4.8549	4.7666	3.0486	4.8598	6.7223	3.7241																			
3-Hydroxycapric acid	10-Hydroxydecanoic acid																				0.0088	0.4516	1.4251	0.8294	0.8745	0.7510	0.7841	0.7081	0.7151	1.0221
3-Methyladenine	3-Methyladenine																				1.8802	1.2948	2.9126	0.1783	2.1312	1.9783	1.8417	1.8861	1.7618	2.5399
3-Methylglutaric acid	Methylglutaric acid	2.8586	6.5365	0.4819	3.7652	4.8549	4.7666	3.0486	4.8598	6.7223	3.7241																			
4-Acetamidobutanoic acid	4-Acetamidobutanoic acid																				1212914	910895	1996999	1265442	1200444	1269688	1139335	1205875	1176716	1593621
4-Heptenal diethyl acetal	4-Heptenal diethyl acetal	6.6259	6.4876	7.2365	6.5665	4.5584	7.1715	4.8463	5.1886	8.4554	8.3688	6.6276	7.3451	7.4928	7.3549	7.7649	5.6949	8.3938	0.4295	7.2290										
4-Hydroxy-L-proline	cis-4-Hydroxyproline																				8.0401	8.0937	2.5546	8.2907	8.2706	9.1566	4.7904	9.9932	6.3665	7.9236
4-Trimethylammoniobutanoic acid	3-Dehydroxycarnitine	25631802	21483623	21722249	22190572	22700412	21462706	14572951	16009731	19436231	2072925										9782619	13002586	7494562	937619	10019814	9307226	10265275	10014937	9920703	7716012
5-Aminolevulinic acid	5-Amino-levulinic acid																				9.5294	125228	7.8593	0.9679	9.8390	9.8318	101842	101714	0.9357	8.1298
5^-Deoxyadenosine	5'-Deoxyadenosine	7.8305	4.8500	140898	144996	13524	159476	145687	123899	173284	144392	8.3017	120487	6.4989	8.8246	103117	7.1244	110037	5.7736	103898										
5-Hydroxyindoleacetic acid	5-Hydroxyindoleacetic acid																				0.7034	0.5653	1.7824	0.8222	0.8179	0.8309	0.0915	0.7290	0.8412	0.9077
5-Hydroxylysine	5-Hydroxylysine											0.8364	0.9694	0.4539	0.4307	0.5091	0.8373	0.5798	0.9488	119609										
5^-Methylthioadenosine	5'-Methylthioadenosine	350123	142137	372975	357683	136163	130578	0.7498	5.2086	365943	387778	258975	360234	137164	123306	118561	6.3240	116943	0.8745	140759	6.3347	4.2173	14673	6.7556	6.2130	7.5919	7.4948	6.9259	6.9101	110153
Adenine	Adenine																				0.0706	4.2606	119852	7.3987	6.5466	0.7025	0.6856	0.6095	6.7310	103877
Adenosine	Adenosine	23753852	27567022	28951318	29326699	24893504	28102099	10209295	8903761	20656787	2811041	20732908	25388015	22766693	20448976	4821154	4356193	16847548	8403845	17810854										
Adipic acid	Adipic acid	2.8586	6.5365	0.4819	3.7652	4.8549	4.7666	3.0486	4.8598	6.7223	3.7241																			
Allantoin	Allantoin	243542	290074	326434	333641	31131	335468	308624	252124	372223	343461	305882	339217	281326	307456	326945	266384	283396	232692	358992	182036	131003	274179	205459	184631	20995	215673	18299	194248	265512
Alpha-D-Galactose-1-phosphate	Galactose 1-phosphate																				0.9140	1.2058	0.8217	0.9614	1.0994	1.2030	0.8603	1.5640	0.1313	1.0458
Alpha-Tocopherol	alpha-Tocopherol																				122994	146428	5375	191129	709234	2579886	322369	463375	144494	282346
Azelaic acid	Azelaic acid											486543	299518	397664	33281	33274	175803	422081	298363	323359										
Beta-Alanine	beta-Alanine																				707095	737791	587837	667823	698064	673784	72119	668129	693994	611321
Betaine	Betaine																				308725549	259588326	331720998	323585217	308823836	31672642	305912235	301029097	308118976	341583981
Biotin	Biotin																				1.1965	0.1226	1.3732	0.6916	1.1307	0.1064	0.9502	0.9854	0.1146	0.0989
Butanal	Butanal																				8.4202	4.9849	13954	6.3749	7.8276	1126	8.6118	8.4989	8.1233	141377
Caproic acid	Caproic acid																				115785	8.9150	206192	162484	151464	132383	125087	11965	121092	167968
Carnosine	Carnosine																				0.7789	1.7255	0.2301	0.5984	0.7455	0.5939	1.5701	0.7152	0.6682	0.4169
Cinnamaldehyde	Cinnamaldehyde	115083	588954	204975	160782	205671	193561	122521	135456	587372	205818																			
Citramalic acid	Citramalic acid																				3.4175	0.3701	4.5215	5.1363	4.8485	6.8438	6.7692	3.3732	4.5392	4.1905
Citrulline	Citrulline																				163107	250118	11697	153122	162411	151412	193705	159274	157938	117775
Creatine	Creatine																				45095119	49190924	37337924	42096804	44638551	42368794	45598981	43388455	44188702	39300023
Creatinine	Creatinine																				8257013	75530482	130111122	89956173	80818826	8336649	81920198	83172202	85275721	107923829
Cyclic AMP	3',5' cyclic AMP																				6.0307	7.6510	0.4890	5.9306	6.0021	6.6513	5.7330	0.6159	6.1738	5.0356
Cyclohexane-1_2-diol	trans-Cyclohexane-1,2-diol																				115785	8.9150	206192	162484	151464	132383	125087	11965	121092	167968
Cytidine 2_3- cyclic monophosphate	2',3' cyclic CMP	0.9536	0.8049	0.7905	0.7524	1.0752	0.9362	0.4218	0.3907	1.3989	1.0956	0.9649	0.7113	0.1093	0.7853	0.4478	0.9188	0.8374	1.7481	0.5758										
Cytosine	Cytosine	5076979	5674854	6241961	5339085	5772615	5680536	5511907	50292	5703239	5676956										774152	627534	879724	785494	819057	700639	717436	79076	788698	913194
Deoxycytidine	Deoxycytidine																				0.5858	0.5452	0.9433	0.6500	0.7356	0.7574	0.4792	0.7067	0.7438	0.7938
Dethiobiotin	Dethiobiotin											0.2226	157783	127294	131139	2061	173592	14527	6.5409	132159										
Diacetyl	Diacetyl																				2.1960	0.9994	3.7320	3.0602	2.8733	3.5992	2.7763	2.1081	2.3955	2.3930
Diethanolamine	Diethanolamine	536392	418873	449734	573849	140493	611674	470095	66509	394901	1715213	486915	625308	681043	524722	457024	382505	585186	512909	906591	276072	532407	492878	431755	193281	502432	220022	167854	16059	256101
Dihydrouracil	Dihydrouracil											2.7887	141756	8.8772	107839	4.7985	3.4464	126989	5.5725	9.5314										
Dimethyl-1_4-Phenylenediamine	N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine	7.4639	4.8652	4.8958	5.6468	5.2659	4.6198	2.7767	2.8021	4.9196	4.0477	0.3289	2.9640	2.1722	4.6480	2.3167	0.1927	3.5654	0.2581	2.7967	212121	101616	431009	231831	218908	252832	214397	183298	204277	272904
D-Mannose	Mannose	2726901	2849244	3253988	2979227	2746464	318221	938291	838133	2786512	2974734	2644512	3001477	2562692	2745705	924287	773856	2430038	169904	2414376	256695	231754	325383	247686	273116	286837	251914	303408	298538	297721
Ethanolamine	Ethanolamine	412215	407876	412838	44805	415144	427246	960641	925588	519943	484742	438341	466136	435386	437008	938748	993976	484405	679256	47438	100428	7.9661	107832	9.4898	9.6445	9.3839	9.0414	8.6649	9.4582	107527
Gamma-Aminobutyric acid	gamma-Aminobutyric acid																				47546	389822	676211	478974	507387	500298	449312	497088	495051	633405
Gamma-Linolenic acid	gamma-Linolenic acid	230739	285339	313634	255166	315151	347333	105449	108572	269389	32691	167318	161042	8.2498	139471	6.7473	4.7321	150572	5.3333	139333	2.8365	1.5201	6.5932	3.0822	2.2867	1.9691	2.3641	2.2078	2.0586	4.1707
Glycerol 3-phosphate	sn-Glycero-3-phosphate																				0.8551	0.0846	0.5531	0.0919	1.2954	0.9476	0.8270	1.0179	0.7903	0.8229
Glycerophosphocholine	sn-Glycero-3-phosphocholine																				29795517	63454015	1691158	27472432	32030457	27156533	39385369	29427139	28572479	15505258
Glyceryl monoacetate		659924	1005029	992313	1007638	98982	1024147	683962	756167	1118758	1162485	1008081	96365	785831	779093	681585	622251	499895	460448	1080623	5.5356	0.4905	3.1319	2.5288	0.0820	0.5075	0.4737	0.5643	0.2026	2.8400
Glycine	Glycine	7708	636163	614835	678649	638014	660351	338559	304869	619449	618144	788425	765943	114039	964766	365007	524296	771762	1018856	754986	7.0483	9.8191	5.5504	7.0265	8.3518	6.6608	7.9532	7.7763	7.7154	5.7397
Glycolaldehyde dimer	Glycolaldehyde dimer	5942595	673262	8035567	7560917	6993183	8675166	692547	5068393	8754213	7910441	735065	7123179	5944827	5652752	5192561	5121278	5719672	3924197	6033574	699517	620364	1343189	674777	814101	737419	887116	734533	871156	961729
Guanidoacetic acid	Guanidoacetic acid	2966932	2525962	2368874	2633035	289869	2370733	2825745	2605416	2104436	2520216	3546368	2499514	2647877	2869023	2442186	2606093	3134407	2552702	2424424	11767	1020329	1195123	1167898	1192981	1167913	11744	1139066	1170901	1274796
Guanine	Guanine																				99114	635005	1306765	968781	945359	740365	937036	1005258	1006801	1268764
Guanosine	Guanosine	2460217	2766723	3100814	2587789	2735247	2782588	2303385	2107409	274611	2737902	2566365	2711049	2423546	241142	1918435	1983718	2488922	2542655	2227465	200191	170598	241765	193134	190301	165894	178809	208671	200932	244618
Heptanoic acid	Heptylic acid	5.3274	7.2627	6.9587	8.4248	6.9973	4.6908	7.4763	0.6914	114857	5.3416	7.8992	9.6436	6.6513	7.2500	6.0312	4.2534	0.6494	4.2744	4.3405	4.6963	2.4110	6.8411	3.6372	0.4026	5.2791	4.5105	4.0065	0.3596	6.3380
Hippuric acid	Hippuric acid																				2.9490	2.5015	3.6433	2.8386	2.5957	2.7257	2.6752	2.9898	2.6778	0.3158
Homogentisic acid	Homogentisic acid	2741262	2849244	3266706	2992422	2762809	3204286	942235	841161	2797425	2989871	2658174	3012668	2576365	2759943	924287	776838	2430038	1707502	2423422	252298	229215	31955	242801	266457	285594	24709	295979	293403	294806
Hypoxanthine	Hypoxanthine																				14820522	1316054	17244496	1469393	14522016	1242945	13849261	16979104	15370982	17117469
Indole	Indole																				7.1762	0.2726	142267	146869	5.9273	121286	4.0083	4.8991	3.5425	9.2856
Indolepyruvate	Indolepyruvate																				5.8510	3.9174	8.6759	6.6982	6.1045	7.1152	6.7917	5.8897	6.9415	8.4398
Inosine	Inosine	12402991	14228749	16120865	13960237	15215011	1511162	13324275	1233465	15400098	14846946	14470638	15343054	12327974	12931817	12331699	11571843	14834891	12714363	13687572	1366822	1337143	1535057	1353556	1358438	1135839	1259239	1604143	1420539	1539435
Kynurenic acid	Kynurenic acid	282712	27879	298932	28342	291562	299375	355749	354358	28633	300776	297689	287941	275149	295301	327921	367626	285446	315404	26012										
L-Acetylcarnitine	CAR 2:0																				230997066	223157258	201940906	218111646	221137194	226983156	220518526	232344981	230773225	215341679
L-Allothreonine	Allothreonine	25565	231583	219034	243226	261257	250903	9.2037	0.9227	194422	196046										4.2360	4.4704	4.2119	3.3380	4.2387	3.1796	3.5267	0.4060	3.3382	3.8791
L-Arginine	Arginine	1810319	1376853	1356243	1549187	1420654	1682525	1290033	1108859	1575808	1534295	1910215	3091202	3325095	2668837	1492343	2220778	1921168	3187061	1757795	278403	510294	289387	269695	257711	232037	448588	257945	247002	188432
L-Asparagine	Asparagine	3.5267	2.7168	3.0532	3.0558	2.9472	3.6685	1.2517	1.2578	3.0320	2.3024	0.3268	4.1052	4.9889	3.9485	1.4780	1.7734	3.4891	3.9450	3.2798	1.6223	0.4505	1.8022	2.2800	1.8518	0.4902	2.4014	0.3343	2.2560	0.5629
L-Carnitine	Carnitine																				163381469	194785889	125528596	158295349	170423911	163522188	170548049	16683721	163123564	131157741
L-Glutamic acid	Glutamic acid																				0.6373	180734	5.0626	6.3453	6.8041	5.4814	15449	5.9123	5.6839	3.5485
L-Glutamine	Glutamine																				74516	1001069	574658	71251	770966	711777	814783	721875	701046	56689
L-Homoserine	Homoserine	301738	245103	222955	267052	258731	259696	8.3859	0.9089	201156	215246	320579	26653	374119	303517	8.3905	12155	267337	280669	268541										
Lipoamide	Lipoamide	6.5432	8.8197	100809	9.9232	9.1134	128283	9.9559	9.4368	120665	11008	113616	4.9186	9.0014	9.0107	8.6216	7.8506	109221	8.8647	113729										
L-Isoleucine	Isoleucine																				203761	149174	183888	156856	178966	178897	141612	167839	177533	184344
L-Leucine	Leucine																				268173	233753	319629	284645	295016	260036	23446	273915	278289	314249
L-Lysine	Lysine	179574	133328	132037	154839	1.0922	171461	145858	8.5730	168959	168016	21226	288971	339015	2637	160055	228696	184381	323017	175582										
L-Methionine	Methionine	1129	152499	143534	149786	154959	157571	102216	8.9978	126842	140908																			
L(-)-Nicotine	Nicotine																				12666235	14996315	9528893	1217003	13095145	12532732	13064389	12878238	12492208	10004488
L-Norleucine	Norleucine											0.8514	0.9489	2.5317	2.8342	3.3066	1.4642	7.5159	1.2263	0.7256	234734	206911	269103	22305	250169	240355	179998	250459	232399	255383
L-Phenylalanine	Phenylalanine	117007	1344837	1323019	1322799	1295507	1348333	1246227	1224656	1297968	135513	1155234	128881	1193805	1173473	1076387	1064394	1187957	1039961	1035767	163912	135704	192557	16424	174621	161204	152114	170636	162418	205281
L-Proline	Proline	11910994	8917131	10170462	10854887	10583947	10085786	4366813	4406014	8677741	9471833	11017391	10888968	13283151	1184748	4570619	5167958	10024801	9599654	10232921	2992292	3152285	253277	2821241	313067	2850167	2794857	3027171	291899	2869323
L-Serine	Serine	449619	358789	389658	4192	389789	443197	183195	174783	364179	38962	497922	457051	615248	519578	197403	235897	435639	490283	466914	5.9202	8.7774	4.6790	6.5991	6.9345	6.7821	7.3546	6.7327	6.7448	5.9295
L-Threonine	Threonine	317487	264892	239726	284544	276036	27722	9.2725	9.8095	217666	230003	340125	280654	395333	324702	9.5753	130831	28429	299729	287389										
L-Tryptophan	Tryptophan	251448	866513	369419	2361412	490749	2575833	1932555	1959931	2458809	2212934	2704975	2175246	190752	2275859	1930013	1373943	812427	1461104	2314668	148082	183023	201804	144422	152876	153321	159362	161007	151018	193578
L-Tyrosine	Tyrosine	751442	797902	780554	839827	886468	721391	533673	601469	741233	722091	747004	788355	907689	93784	489511	455646	89559	518111	763	5.3631	3.7752	6.7470	6.2575	5.8606	5.4516	4.7436	0.4041	4.9986	6.0429
Lumichrome	Lumichrome	2364583	2484456	2860439	2829326	2433996	2907615	2242497	2060113	3178866	2918184	2015006	1997197	1473381	19685	1877049	1374119	2069459	1281611	2000991	100746	7.2431	206896	9.8612	8.2969	106584	9.4433	9.9704	8.8818	17587
L-Valine	Valine	828553268	829856617	815196015	821166329	824316766	817632271	850574359	851884255	824694679	821225821	861327315	849382627	859503845	864717276	883251216	882087638	870564246	873033643	870726989										
Melatonin	Melatonin																				3.5746	2.0753	7.2882	0.3622	3.5859	4.0801	0.3305	3.1431	3.5866	4.3068
Methylguanidine	Methylguanidine	176405	219083	277742	253583	27013	264747	207262	224125	259613	261778										5.0841	0.4374	8.7028	5.7753	5.2415	5.8245	5.3452	5.0515	5.1280	7.5555
Methyl jasmonate	Methyl jasmonate	151654	165124	189011	173881	184957	212787	6.6973	8.7443	222904	195453										0.4053	0.1033	2.6452	1.9318	2.0819	1.6278	1.9244	4.6398	2.1587	2.4375
Mono methyl glutaric acid	Monomethyl glutaric acid	0.2859	6.5517	4.8208	3.7633	4.8656	4.7816	3.1180	4.8641	6.7801	3.7235																			
N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine	N6-Isopentenyladenine	0.2527	2.0850	3.3369	2.5797	3.1177	2.8730	1.3492	1.6599	2.9015	3.3335																			
N-Acetyl-D-glucosamine	N-Acetylglucosamine	624422	211477	648826	346698	347499	256512	1053837	1170686	245047	201718	319562	678682	783804	607239	1057332	1407523	315807	1163284	592546	9.3268	8.6624	8.3557	0.8034	8.6174	7.2381	7.2235	8.8485	0.8280	3.3686
N-Acetyl-L-phenylalanine	N-Acetylphenylalanine																				6.7500	6.2163	11868	7.4385	7.0159	8.1014	7.4087	7.9459	7.5351	1024
N-Acetylmannosamine	N-Acetyl-mannosamine	623597	211477	648988	346698	347499	256512	1053837	1170686	245047	201718	319562	678206	787992	59663	1058409	1408075	315807	1163284	593005										
N-Acetylneuraminate	N-Acetylneuraminic acid	1.8156	2.1838	2.2185	2.0321	2.2181	2.3636	2.1490	1.7737	0.2127	2.0269	2.0344	1.7373	1.5533	0.2044	1.6300	1.3109	1.8246	1.2613	1.6421										
N-Acetylputrescine	N-Acetylputrescine	162284	14191	156628	158217	153224	139868	381878	4083	186462	153629	157673	175037	173178	171541	391178	426888	174613	290027	166704	3.7418	3.4861	3.8746	3.8742	1.6537	3.8475	3.3750	3.9883	0.3673	4.0958
N-Acetylserotonin	N-Acetylserotonin																				0.7222	0.4763	1.7951	0.9027	0.6758	1.0030	0.7985	0.6848	0.7919	1.0805
Niacinamide	Niacinamide																				17621917	10315198	35672644	19733889	17601243	20499109	19206006	16923377	18218964	25427863
N-Methyltryptamine	N-Methyltryptamine	1811895	1379137	1361085	1555799	142437	1687786	1296333	1112961	1578929	1534527	1915885	3095225	3328323	2668951	1495613	2225852	1923953	3188343	1748698	267491	521094	282212	269287	257375	227299	451671	253453	247478	185012
N_N_N-Trumethyllysine	N-6-Trimethyllysine																				7.5222	142956	5.5598	7.3051	7.3788	7.2576	111275	7.6399	6.8908	4.8020
Pantothenic acid	Pantothenic acid	29311508	258685	27242215	26745988	27431269	24254134	28219229	33312481	24736866	2399266	24975098	26185487	27518355	2426047	27715782	30862527	23417468	32014766	23420576	2059191	2839505	1624744	1944475	2190208	1935207	1928516	2410392	2169657	173161
Paraxanthine	Paraxanthine	2672173	2801866	3200244	2925334	2679729	3117662	921106	816877	2722801	2903181	2575358	2916074	2496812	268416	898167	755794	2358244	1650646	2369466	246538	223145	311851	236664	259092	281252	239516	282204	281626	289946
Pipecolic acid	Pipecolic acid																				24461877	2332265	2328539	23359145	24418697	23648472	22215134	25044939	24024762	2511996
Propanal	Propanal	182681	207133	361445	388507	350715	123573	235503	175296	377258	179995	311918	300602	140867	158462	198619	162715	370569	1484	315965	8.0940	6.2906	153741	10735	103218	8.9337	0.9044	7.9186	8.9292	117039
Pterin	Pterin	154198	164773	153391	203347	166179	170396	155512	147411	181713	216395	13372	8.3132	124299	110655	121333	101187	130731	108346	14326										
Pyrrole-2-carboxylic acid	Pyrrole-2-carboxylic acid																				2.0267	0.1548	3.0878	2.1603	1.8759	2.1806	2.0871	2.2222	2.0432	2.6309
Riboflavin	Riboflavin																				203744	168058	375032	226457	222903	238221	215958	233513	215203	277103
Salicylamide	Salicylamide	423365	563889	580155	544785	501621	549182	481341	468447	554149	580129	419279	442242	428721	39394	424766	366254	424724	390923	428619										
Salicylate	Salicylic acid																				365269	335502	565025	372365	455512	406323	376151	442748	406458	468355
Sarcosine	Sarcosine	53753	459083	46435	50343	479045	500544	382323	377638	449385	478297	559917	532847	714183	616396	384247	502204	517387	703816	523671	688959	728644	573192	653317	673945	654503	71021	666278	68495	592672
Succinic acid	Succinic acid																				6.7530	6.2125	7.6689	0.6990	6.5549	5.8392	0.6265	7.5084	7.0894	7.3814
Taurine	Taurine																				10629358	10978338	10477507	10822162	11099164	10708176	10419415	10194647	10152718	10602053
Theobromine	Theobromine	263257	2790886	3165507	2889113	2664569	3089475	909914	813396	2709489	2889263	2538254	2883627	2480807	2646852	892597	752177	2348666	1640595	2344103	246532	223146	311831	236645	259093	281258	239514	282204	281634	289949
Theophylline	Theophylline																				246531	223143	311821	236647	259093	281263	239526	282244	281634	289949
Thymidine	Thymidine	468469	477697	546014	531727	545369	653543	603898	492061	649944	633265	456235	532995	340098	360231	52737	449917	442833	52544	523967	112434	203242	6.0002	8.2118	123419	9.7129	9.5806	160788	112436	6.8350
Thymine	Thymine	310243	421575	479625	364117	443558	437392	353302	298995	500466	427284										1.5954	0.1307	4.3024	1.9151	2.1556	2.3479	1.9347	2.3164	1.8204	3.3163
trans-Cinnamic acid	trans-Cinnamic acid																				2.1440	1.3519	3.1601	2.7218	1.8640	1.8729	1.8391	1.8044	2.2633	5.6839
trans-Ferulic acid	trans-Ferulic acid																				3.0386	2.2695	3.1579	2.8238	2.7563	2.9928	0.2822	3.2688	3.6779	3.7260
Trigonelline	Trigonelline	829188	1022326	1008794	1201265	844657	1183763	18871623	18719825	4906012	2663886	906145	951836	953203	89792	18338117	19916781	3063223	10862029	2448471	360689	322027	428711	403293	459368	486204	361024	362054	415122	495754
Trimethylamine	Trimethylamine	1470644	1675107	1707525	1808118	1723533	1597541	2368135	2332562	1902632	1793359	1905654	180676	1563803	1633953	2270651	2071279	17172	167794	1626464	3.3514	4.2133	2.5675	3.0019	3.3246	0.3149	3.4765	3.4986	3.6135	2.7847
Tryptophanamide	Tryptophanamide	0.6260	0.4394	0.2373	0.5496	0.5825	0.4549	0.8340	1.1495	0.1577	0.5354	0.9622	0.7067	0.6570	1.2589	0.8925	1.0732	0.5249	0.2080	0.5898										
Tryptophanol	Tryptophanol																				2.6631	1.7559	4.6678	2.4475	2.7396	2.8202	2.5450	2.9731	2.4359	0.4206
Uracil	Uracil	12788094	16246995	19461936	15271685	17567327	1879337	12799602	11331688	19277546	17620662	15121004	17240648	12743875	1490661	12118461	969667	15484889	10903967	15291538	2948269	2472856	3706326	3144898	3392506	2486245	264166	3458934	3072282	3848424
Uridine	Uridine	1315933	1551439	1974741	1495518	171207	181692	1244854	1108615	1898719	1710095	1531367	1808631	1264451	150221	1256994	947767	1526041	108599	1547925										
Uridine diphosphate-N-acetylgalactosamine	UDP-N-acetylgalactosamine																				1.8050	137159	1.2252	2.0755	2.5111	1.2834	188808	1.4014	0.1688	0.6481
Urocanic acid	Urocanic acid	1101052	1128343	1018744	1451397	1173445	2838699	2023375	1806762	2879683	1834619	1259482	843086	71758	549575	1014099	631685	106417	57191	1337162	306965	587884	241558	371966	569456	593162	280005	41858	708457	570517