Metabolite ID:ME746055
Metabolite name:Phenylbutazone
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:1.03
Quantitated m/z:
  logo