Metabolite ID:ME746010
Metabolite name:HIAA
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:4.144
Quantitated m/z:
  logo