Metabolite ID:ME698674
Metabolite name:Ile-Thr/Thr-Ile/Thr-Leu
RefMet name:
Other identifier type:Osaka_City_University_ID
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo