Metabolite ID:ME698672
Metabolite name:Ile-Lys/Lys-Ile/Lys-Leu/Leu-Lys
RefMet name:
Other identifier type:Osaka_City_University_ID
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo