Metabolite ID:ME698604
Metabolite name:Asn-Ile/Asn-Leu/Ile-Asn/Leu-Asn/Val-Gln
RefMet name:
Other identifier type:Osaka_City_University_ID
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo