Metabolite ID:ME617299
Metabolite name:FA (20:1) (eicosenoic acid)
RefMet name:Eicosenoic acid
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo