Metabolite ID:ME575242
Metabolite name:monomyristin
RefMet name:MG 14:0
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo