Metabolite ID:ME558643
Metabolite name:aPC 18:0/22:6
RefMet name:PC O-18:0/22:6
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:44.4
Quantitated m/z:184.1
  logo