Metabolite ID:ME558641
Metabolite name:aPC 18:1/22:6
RefMet name:PC O-18:1/22:6
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:40.0
Quantitated m/z:184.1
  logo