Metabolite ID:ME558637
Metabolite name:aPC 16:0/22:4
RefMet name:PC O-16:0/22:4
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:44.5
Quantitated m/z:184.1
  logo