Metabolite ID:ME558635
Metabolite name:aPC 16:0/22:6
RefMet name:PC O-16:0/22:6
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:40.1
Quantitated m/z:184.1
  logo