Metabolite ID:ME558627
Metabolite name:aPC 16:0/18:2
RefMet name:PC O-16:0/18:2
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:42.3
Quantitated m/z:184.1
  logo