Metabolite ID:ME558625
Metabolite name:aPC 16:0/16:1
RefMet name:PC O-16:0/16:1
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:41.9
Quantitated m/z:184.1
  logo