Metabolite ID:ME543019
Metabolite name:eicosenoate
RefMet name:Eicosenoic acid
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:15.91
Quantitated m/z:309.2798
  logo