Metabolite ID:ME543015
Metabolite name:eicosapentaenoate
RefMet name:Eicosapentaenoic acid
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:13.32
Quantitated m/z:301.2172
  logo