Metabolite ID:ME542601
Metabolite name:Ala-Phe/Phe-Ala
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:7.18
Quantitated m/z:237.1234
  logo