Metabolite ID:ME542600
Metabolite name:Ala-Lys/Lys-Ala
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:9.63
Quantitated m/z:218.15
  logo