Metabolite ID:ME542597
Metabolite name:Ala-Arg/Arg-Ala
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:9.48
Quantitated m/z:246.1561
  logo