Metabolite ID:ME542214
Metabolite name:eicosapentaenoate
RefMet name:Eicosapentaenoic acid
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:13.34
Quantitated m/z:301.2178
  logo