Metabolite ID:ME464257
Metabolite name:Pro-Glu-Glu-Lys (PEEK)
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:3.38E+00
Quantitated m/z:
  logo