Metabolite ID:ME449538
Metabolite name:PC O-40:6|PC O-18:0_22:6
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo