Metabolite ID:ME449537
Metabolite name:PC O-39:2|PC O-19:0_20:2
RefMet name:
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo