Metabolite ID:ME449490
Metabolite name:FA 20:2
RefMet name:Eicosadienoic acid
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo