Metabolite ID:ME449489
Metabolite name:FA 20:1 (eicosenoic acid)
RefMet name:Heneicosenoic acid
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo