Metabolite ID:ME449423
Metabolite name:Cyclo(Leu-Pro)
RefMet name:Cyclo(-Leu-Pro)
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo